Telepresence

Telepresence

اگر شبیه سازی  محیط جلسه در  هر سمت ارتباط طوری طراحی شود که یکسان باشد و یک جلسه واقعی را تداعی کندبدین صورت که  هر فرد در نقطه مقابل حضور فیزیکی دارد، Telepresence نامیده میشود.

بیشتر بخوانید:  تجهیز پتروشیمی جم به ویدئو کنفرانس AVer