تکنولوژی های نوین

skyp1

Skype For Business

برخی از جدیدترین دستگاه های ویدئو کنفرانس

قابلیت برقراری ارتباط با SFB  را دارا می باشند.

SIP

SIP TLS

این پروتکل در صورتی که کاربری مجهز به ویدئو کنفرانس نباشد

یک نرم افزار را جهت شرکت در جلسه در اختیار کاربر قرار می دهد.

W1

Web RTC

پروتکل ارتباطی از طریق مرورگر که هر گونه وابستگی کاربر به

 سخت افزار و نرم افزار را از بین می برد.