خدمات و پشتیبانی

راهنمای نصب

از نظر مشتریان نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش کاری آسان به نظر می رسد اما عدم توجه به جابه جایی درست ویدئو پروژکتور و پرده نمایش موجب ایجاد تصویری نامناسب می گردد. توصیه می شود برای نصب دیتا پروژکتور از کارشناسان حوزه نصب استفاده شود.
هزینه نصب دیتا پروژکتور به عوامل متعددی از قبیل نوع دستگاه، ابعاد پرده نمایش، میزان و نوع کابل و داکت های مصرفی بستگی دارد.
جهت نصب ویدئو پروژکتور ابتدا باید پرده نمایش نصب گردد که با توجه به نوع پرده می توان آن را به سقف و یا دیوار نصب کرد.

پس از نصب پرده نمایش برای تعیین فاصله ویدئو پروژکتور می توان به دو روش زیر عمل کرد:
روش اول: مراجعه به جدول محاسباتی که در دفترچه راهنما درج گردیده است.
روش دوم: ویدئو پروژکتور را روشن کرده و فاصله آن را تا پرده نمایش به گونه ای تنظیم کرده تا عرض تصویر، عرض پرده نمایش را پوشش دهد. پس از تعیین فاصله مناسب پایه دیتا را در محل مناسب در سقف نصب می کنیم.

در مرحله نهایی پس از نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش، داکت کشی انجام می شود و کابل های مربوط به دیتا و پرده درون آن قرار میگیرند.