پروژه های دیجیتال ساینیج

پروژه دیجیتال ساینیج سازمان بازنشستگی کشوری

2015/01/25 دسته بندی :‌ پروژه | دیجیتال ساینیج

سازمان بازنشستگی کشوری، اداره امور بازنشستگی و از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان شرکت های دولتی و شهرداری های کشور و اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی را بر عهده دارد. اجرای پروژه سیستم دیجیتال ساینیج سازمان بازنشستگی کشوری به دنبال نیاز سازمان بازنشستگی کشوری به سیستم […]

ادامه مطلب

0