جهت دریافت مراکز کار شده می توانید با شماره تلفن 42981-021 داخلی 201 و 202 تماس حاصل نمایید.