padss

ویژگی های فنی

در جدول زیر ویژگی های فنی و مقایسه کوتاهی بین لایسنس های مختلف نرم افزارPADS4  آمده است.لازم به ذکر است انتخاب لایسنس براساس نیاز هر سازمان بوده و قابلیت ارتقاء لایسینس ها و نیز استفاده ترکیبی از آنها وجود دارد.