استفاده از تابلوی هوشمند در یادگیری مشارکتی بسیار موثر است

مدارس هوشمند

در یک پژوهش کارشناسی ارشد، مشخص شد که استفاده از تابلوی هوشمند در یادگیری مشارکتی تدریس زبان دوم راهنمایی شهرستان اسدآباد نسبت به روش سخنرانی تفاوت معناداری دارد.
به گزارش ایسنا،، بهرام علی کریمی دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر فرامرز ملکیان تدوین کرده، به بررسی تاثیر استفاده از تابلوی هوشمند در یادگیری مشارکتی درس زبان سال دوم راهنمایی شهرستان اسدآباد پرداخته است.
در این پژوهش آمده که تابلوی هوشمند یکی از رسانه های الکترونیکی و چندحسی می باشد که در سال ۲۰۰۵اختراع شد این وسیله با تعامل با رایانه و دیناپروژکتوریک مثلث تعاملی از رسانه الکترونیک ایجاد می کنند که دارای ویژگی های متن، صوت، فیلم، گرافیک و غیره می باشد که یادگیری را در محیط یادگیری مشارکتی دوچندان می نماید.
پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت و تاثیر استفاده از تابلوی هوشمنددر یادگیری مشارکتی درس زبان دوم می باشد جامعه آماری شامل کلیه ددانش آموزان دوم راهنمایی شهرستان اسد آباد که تعداد آنها ۸۵۵۰نفر در ۲۲ کلاس می باشد روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه گواهو آزمایشی بود.
ابزار گردآوری داده هادر این تحقیق، شامل آزمون ۱۵سوالی دستور و ساختار جملات زبان با پایایی ۸۴درصد، آزمون ۱۵سوالی درک و فهم دانش آموزان زبان با پایایی ۸۷صدم، آزمون ۱۵ سوالی لغات و اصطلاحات زبان با پایایی۸۴ صدم،آزمون ۱۵ سوالی مهارت های نوشتاری زبان با پایایی ۸۵صدم است.
در ادامه در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی نظیر میانگین و .. در آمار استنباطی از آزمون t مستقل که با کمک نرم افزارsspss مورد محاسبه قرار گرفت با تجزیه تحلیل داده ها سطح معناداریa=5 فرضی های پژوهش به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه اول برتایید آموزش به وسیله ی تابلوی هوشمند در میزان یادگیری دستور و ساختار جملات انگلیسی دانش آموزان تاکید دارد براساس داده های به دست آمده می توان گفت تفاوت مشاهده شده حاصل تاثیر روش آموزش تابلوی هوشمند بوده است.
براساس فرضیه دوم این پایان نامه، برتایید آموزش به وسیله ی تابلوی هوشمند، در افزایش میزان درک و فهم دانش آموزان از مطالب انگلیسی تاکید دارد براساس داده های به دست آمده این نتیجه را نشان می دهد که تفاوت به دست آمده بین دو گروه آزمایش و کنترل چشمگیر بوده است.
براساس فرضیه سوم پژوهش، آموزش به وسیله تابلو هوشمند، در میزان یادگیری لغات و اصطلاحات انگلیسی دانش آموزان موثر است پس این نتیجه بیانگر آن است که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر لغات و اصطلاحات انگلیسی پس از اجرای عمل آزمایش تفاوتی قابل توجه وجود دارد.
در فرضیه چهارم تحقیق، آموزش به وسیله ی تابلوی هوشمند، در ارتقای مهارت های نوشتاری زبان انگلیسی دانش آموزان موثر است پس می توان گفت که استفاده از تابلوی هوشمند در یادگیری مشارکتی تدریس زبان دوم راهنمایی نسبت به روش سخنرانی تفاوت معناداری دارد.
در پایان این نوشتار پیشنهاد می شود که برای یادگیری درس زبان در همه ی پایه ها و مقاطع راهنمایی و متوسطه وحتی دانشگاه از تابلوی هوشمند با روش یادگیری مشارکتی استفاده نمایند تا یادگیری بهتری صورت گیرد همچنین از الگوهای یادگیری تدریس به همراه تابلوی هوشمند تحقیق و پژوهش صورت گیرد با توجه به استعداد دانش آموزان برنامه ای جداگانه برای تدریس داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *