padss

جایگاه نرم افزار PADS4 در جهان

راه حل های ارائه شده توسط نرم افزار PADS4 سرمشق دیگر برندهای این حوزه در جهان است.PADS4 در بیش از ۷۵ کشور و بر روی بیش از ۵۰۰٫۰۰۰ نمایشگر در سراسر جهان نصب و راه اندازی شده است.پروژه های اجرا شده با PADS4 از یک نمایشگر شروع شده و بزرگی برخی پروژه ها به ۱۶۰۰۰ نمایشگر هم می رسد.