دانستنی های برد هوشمند

تکنولوژی در آموزش نوین چقدر تاثیر گذار است؟

آموزش نوین

در روش  آموزش نوین به دليل همراهي تكنولوژي و اطلاعات شبكه رسانه اي منابع و محتواي آموزشي در اختيار يادگيرندگان از حالت تك بعدي به حالت چند منبعي گسترش يافته است در نظام متداول آموزشي مدرسه اي هر كه آنچه آموزانده وآموخته مي شود مكالماتي عموما یک سويه غير تفاهمي و رسمي كه است از معلم روانه شاگرد مي شود و شاگردان به موظف حفظ همان مفاهيم و ارائه آن در جلسه امتحان هستند دنياي ذهني دانش آموزان تحت تعليم نظام آموزش سنتي به مراتب محدودتر ب و سته تر از تصوير ذهني است كه دانش آموزان در روش نوين آموزشي دريافت ميكنند دانش آموزاني كه در شرايط جديد و با بهره گيري از نرم افزارها اينترنت و جهان آموزشهاي چند رسانه اي فرايند ي ادگيري را طي مي كند از اطلاعات وسيعتر وبالاتري بر خوردار به و است دليل تنوع منابع و محتواي آموزشي كه در اختيار دارد توانائي بيشتر ي براي انتخاب پيدا مي كند.

مدرسه هوشمند چیست؟
بروز تحولات گسترده در زمينـه كـامپيوتر و ارتباطـات، تغييـرات ايعمـده را در عرصـه هـاي متفاوت حيات بشري به دنبال داشته است. در ساليان اخير فناوريهـاي اطلاعـات و ارتباطـات، بيشترين تأثير را در حيات بشريت داشته . اند دنياي ارتباطات توليد و اطلاعـات بـه سـرعت در حال تغيير بوده و داده و اطلاعات به سرعت و در زماني غيرقابل تصور به اقصـي نقـاط جهـان منتقل و در دسترس كنندگاناستفاده قرار ميگيرد. بـدون شـك مهمتـرين و در عـين حـال بزرگترين پيشرفت در زمينه فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات بـه ابـداع اينترنـت، برمـي گـردد .
فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحولات گستردهاي را در تمامي عرصههاي اجتماعي بشـريت بـه دنبال داشته و تأثير آن بر جوامع بشري گونه به اي است كه جهان امروز بـه سـرعت در حـال تبديل به يك جامعه اطلاعاتي است. جامعهاي كه در آن دانايي و ميزان دسترسـي و اسـتفاده مفيد از دانش،داراي نقش محوري و تعيين كننده است.
فناوري اطلاعات، به عنوان ترينعمده محـور تحـول توسـعه و در جهـان منظـور شـده اسـت . كامپيوتري شدن بسياري از امور جاري مـردم، انجـام بسـياري از كارهـاي روزمـره بـانكي بـااستفاده از اينترنت شبكه و هاي ارتباطي در منزل، آموزش الكترونيكي و مجازي عدم و نياز به حضور در كلاسهاي درس، و توسعه ترويج تجارت الكترونيكي از دستاوردهاي فناوري اطلاعات است و در رفاه و آسايش مردم نقش دارند.
امروزه مديريت د انش در نظامهاي اطلاعرساني كامپيوتري به صـورت قابـل ايملاحظـه مـورد توجه قرار گرفته است سازماندهي. و مديريت دانش به و دنبال آن مـديريت اطلاعـات، نقـش اساسي را در انتقال دانش فردي به دانش سازماني ايفا می کنند.
همچنين مديريت اطلاعات و منابع آموزشي در محيط آمـوزش ا لكترونيكـي اهميـت اي ويـژه دارد. از آنجا كه نظامهاي يادگيري الكترونيكي اطلاعات بسياري را نگهداري مـي كننـد، ايجـاد اين چنين محيطهايي بايد گونه به اي انجام شود كه كاربران بتوانند از اطلاعات موجود استفاده مفيد و مؤثري داشته باشند. بي تردید در قرن جد دي سطح آموزش و پرورش و مهارت ين روي كار سلاح اصلي يم دان رقابت خواهد بود تربیت متناسب با زمان اصل كي اساسي است . عصر جدید مهارتها ي جدید مـی خواهـد و راه دستيابي به مهارتها جدي دي ؛ترب تي جديدوتحول در روش ي ها ترب تي ي است . معلمي كه هنـوز به ابزار تكنولوژوي نوین آموزشي آشنائي ندارد . مدیری كـه هنـوز بـا روش هـا ي كهـن می انديشد و نگران از دست رفتن اقتدار خود در داخل مدرسه است همگي نيـاز بـه تحـول را در بطن خود نشان می دهد . ما می توانیم روش ها و سلایق قـدیمی را بـر شـرایط جديـد غالـب كنیم.
خواه نا خواه ؛ابزار تكنولوژي مدرن آموزشي به درون خانواده ها نفوذ می كند نوجوانـان و جوانان بسيار زودتر از پدران ومادران ومعلمان ومديران با این فناوري آشنا می شوند.

منبع: http://pdfarchive.ir/pack-18/Do_6007113901505.pdf

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *