جهت دریافت مراکز کار شده می توانید با شماره تلفن ۴۲۹۸۱-۰۲۱ داخلی ۸۰۲ و ۸۰۳ تماس حاصل نمایید.