نتایج جستجو برچسب : آموزش الکترونیک

تغییر نقش دانش آموزان در آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک و مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم کاربرد فناوری اطلاعات در امر آموزش است. با الکترونیکی شدن آموزش، روش های تدریس و آموزش هم تغییر پیدا کرده است و هم زمان با این تغییر، نقش دانش آموزان هم در مدارسی که از ابزارهای آموزش الکترونیک مانند نرم افزارهای آموزشی زبان و سایر دروس استفاده […]