جهت دریافت مراکز کار شده می توانید با شماره تلفن ۴۲۹۸۱-۰۲۱ داخلی ۵۰۱ و ۵۰۲ تماس حاصل نمایید.