جهت دریافت مراکز کار شده می توانید با شماره تلفن ۴۲۹۸۱-۰۲۱ داخلی ۴۰۱ و ۸۰۱ تماس حاصل نمایید.